PREDSTAVITEV

Naloge in cilji šolske knjižnice so zajeti v LDN knjižnice. Knjižnica sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju celotnega življenja in dela šole. Njene naloge: vodenje knjižnice, izdajanje in spremljanje knjig v knjižnici, nabava knjig, vodenje predpisane administracije in dokumentacije, obdelava tekoče periodike, izvajanje pedagoškega dela v knjižnici, izvajanje knjižne in knjižnične vzgoje.

Poglavitni cilj knjižnice je naučiti oz. vzgojiti učenca v samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, bibliopedagoške ure in druge oblike spodbujanja iskanja zanimivosti v knjižnem gradivu ter tako posledično preko teh dejavnosti izobraževanje in pridobivanje novih aktivnih nadaljnjih uporabnikov. Šolska knjižnica vodi tudi učbeniški sklad.